Сопственикот на големиот кур, црнец, добива одредена исплата во натура од бел закупец