Таа доброволно се шири за да биде изложена на користена од странци на интернет